18. 8. 2023
 
Zprovoznění všech jízdních pruhů na silnici I/68
24. 3. 2023
 
Zprovoznění posledního úseku obchvatu Třince

STAVBA

NOVINKY

 • Zprovoznění všech jízdních pruhů na silnici I/68 Třanovice – Nebory

  18. 8. 2023
  více  
 • Zprovoznění posledního úseku obchvatu Třince

  24. 3. 2023
  více  
 • Aktuální postup prací

  16. 2. 2022

ÚČEL STAVBY

Stavba „I/68 Třanovice – Nebory“ je součástí definitivního řešení propojení budoucí dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici dálnice D48 a silnice I/11.

Stavba „I/68 Třanovice – Nebory“ řeší přeložku stávající silnice I/68 mimo hustě zastavěná území. Přeložka je navržena v kategorii S 24,5/100 a dosahuje délky 5400 metrů. Zájmové území se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, západně od města Třinec, s přímou návazností na hraniční styk se Slovenskou a Polskou republikou. Začátek stavby je v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Třanovice, která napojuje přeložku silnice I/68 na dálnici D48.

Konec stavby je v Neborech na křížení se stávající silnicí I/68 a následné MÚK Nebory, kde dochází k napojení silnice I/11. Odtud v rámci přeložky stávající silnice I/11 pokračuje již zrealizovaná stavba „I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice“ zprovozněná v říjnu 2017. Připravovaný úsek přeložky silnice I/68 Třanovice–Nebory a následné úseky silnice I/11 Nebory–Oldřichovice–Bystřice vytvoří nové pokračování silnice I/11 od dálnice D48 až po státní hranici se Slovenskou republikou.

Přeložka začíná přímou linií v délce 495 metrů, kde u obce Hnojník mostním objektem překračuje říčku Stonávku a silnici II/474. Následně pokračuje několika směrovými oblouky až k proluce v obci Střítež, kde mimoúrovňově kříží silnici III/4763a dále mostním objektem překlenuje hluboké údolí říčky Ropičanky a železniční trať Český Těšín – Frýdek-Místek. Za tímto mostem trasa prochází lesním komplexem v katastru obce Ropice a pravostranným obloukem se přiklání k obci Nebory a končí na stávající silnici I/68, v místech MÚK Nebory.

Stávající úsek silnice I/68 Horní Tošanovice–Hnojník–Nebory a navazující úsek silnice I/11 Nebory – Vendryně–Bystřice bude převeden do sítě silnic II. třídy s předpokládaným označením II/668. Ve stavbě jsou tedy navrženy dvě mimoúrovňové křižovatky – na začátku úseku v napojení na D48 MÚK Třanovice rozštěpového tvaru a na konci úseku v napojení na stávající I/68 MÚK Nebory. Zájmová trasa je vedena převážně přespolní pozemky a rozvolněnou zástavbu vesnického a příměstského typu.

Účelnost stavby spočívá zejména v převedení dopravy ze stávající nevyhovující silnice vedené zastavěnými částmi obcí Hnojník a Střítež s nevyhovujícími technickými parametry na novou čtyřpruhovou kapacitní komunikaci.

Tím dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, což povede ke snížení nehodovosti. Plynulost dopravy bude mít příznivý dopad na životní prostředí s ohledem na zatížení okolí hlukem a exhalacemi.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 02. 2022

Stavební povolení jsou vydána na celou stavbu silnice. K úplnému dokončení majetkoprávní přípravy brání probíhající vyvlastňovací řízení jednoho vlastníka pozemků, kde ŘSD společně s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podalo kasační stížnost proti rozhodnutí o zrušení vyvlastnění předmětných nemovitostí.

Dne 30. 5. 2019 vydal Nejvyšší správní soud ČR rozhodnutí, ve kterém zamítl Kasační stížnost žalovaného (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) a kasační stížnost ŘSD ČR, čímž došlo k vrácení řízení do prvního stupně, tj. Magistrátu města Frýdku-Místku k novému projednání. Dne 30. 10. 2019 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutí, ve kterém napadené rozhodnutí (Rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku o odnětí vlastnického práva ze dne 11. 3. 2015) potvrdil. Proti rozhodnutí KÚ MSK podal majitel několik správních žalob (včetně trestního oznámení).

Dne 2. 10. 2019 byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem. Předání staveniště proběhlo dne 29. 10. 2019. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 6. 11. 2019. Termín zprovoznění je 32 měsíců od data zahájení prací. Probíhající přípravné, projekční a další související práce předcházející vlastním stavebním pracím. Stabilizace Základní vytyčovací sítě, vytyčování obvodu stavby, zaměřování stávajícího terénu a napojení na stávající komunikace, doplňkový Inženýrsko – geologický průzkum vč. závěrečné zprávy, zpracovávání Dopravně provozního plánu stavby, pasportizace a kácení dřevin v půdorysu stavby, pasportizace stavbou dotčených komunikací, budov, studní a ploch, zpracování Dopravně inženýrského opatření (DIO), projektování RDS. V měsíci dubnu budou zahájeny skrývky ornice a návazné zemní práce.

Na stavbě jsou prováděny práce na všech mostních objektech, objektu hlavní trasy, obou mimoúrovňových křižovatkách (MÚK), na objektech místních komunikací, protihlukových stěn a odvodnění.

Přeložky inženýrských sítí jsou téměř dokončeny a neovlivňují žádným způsobem termín realizace stavby. Na hlavní trase (objektu SO 101) probíhají zemní práce a v současné době je odtěženo množství 462 tis. ㎥ z celkového množství 571 tis. ㎥ a uloženo do násypu 248 tis. ㎥ z celkového množství 291 tis. ㎥.

V rámci objektu MÚK Třanovice 111 je provedeno 61 tis. ㎥ výkopů z 81 tis. ㎥ a 46 tis. ㎥ násypů z celkového množství 69 tis. ㎥. Zemní práce objektu SO 112 - MÚK Nebory jsou vyjma aktivní zóny dokončeny.

Celkově je na stavbě realizováno 15 mostních objektů, 7 mostních objektů je realizováno v rámci hlavní trasy. Na mostním objektu SO 205 „Most na silnici I/68 přes Stonávku, silnici II/474 km 0,223“ je dokončena nosná konstrukce obou mostů. Následující mosty (ve směru staničení) SO 206 „Most na silnici I/68 přes vodoteč v km 0,572“ a 208 „Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741“ vykazují největší zpoždění oproti základnímu harmonogramu (HMG). U těchto mostů nebyly zahájeny práce na nosných konstrukcích.

Největším mostním objektem je SO 210 „Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 3,628“. Na SO 210 je dokončena NK levého mostu a probíhá betonáž spřažené desky.

EIA ZP UR SP ZS UP
02/2008 08/2013 10/2011 2018 10/2018 10/2019 2023

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • : Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok